niedziela, 8 maja 2016

Ogłoszenie anatemy

Ogłoszenie anatemy przeciwko papieżom Janowi XXIII i Pawłowi VI
Ogłoszenie II soboru watykańskiego za heretycki i nieważnyPodczas pogrzebu papieża Jana XXIII pewien biskup powiedział: "Teraz Kościół ma dwóch antypapieży o imieniu Jan XXIII". Ten tak zwany kanonizowany arcyheretyk Jan XXIII ustanowił heretycki kierunek soboru pod hasłem "aggiornamento" czyli przystosowanie się do świata. To jest zdrada Ewangelii Chrystusa i wygnanie Ducha Świętego z Kościoła. Dzisiaj, po 50 latach, zbieramy katastrofalne owoce tego aggiornamento. Sobór nie ustosunkował się do aktualnego problemu eliminacji herezji modernizmu, którego potępił w dogmatycznej bulli święty papież Pius X. Wręcz przeciwnie, papież Jan XXIII na pseudo-soborze dał władzę heretyckim teologóm - fałszywym prorokóm. W swojej encyklice Pacem in terris pod frazami o prawach człowieka on de facto otwórzył drzwi degenerującej przestępczej ideologii gender. Obecnie jest ona promowana przez ONZ, która także odwołuje się na prawa człowieka.

Po jego śmierci, nadal w tym samym heretyckim duchu, kontynuował Paweł VI. Zaakceptował on heretyckie dokumenty soborowe "O wolności sumienia" i "Nostra aetate". Obaj papieże ponoszą pełną odpowiedzialność za rozpoczęcie procesu wewnętrznego samobójstwa Kościoła. Zbrodnia ta została oficjalnie potwierdzona akceptacją tych dokumentów soborem. Pseudo-papież Franciszek dopełnia widocznie ten proces wspieraniem islamizacji i gestem całowania nóg transseksualistom.

Obaj papieże soboru podlegają Bożej anatemie według Ga. 1,8-9. Ta anatema dotyczy ich także według dogmatycznej bulli Pawła IV. "Cum ex Apostolatus Officio". Bulla przewiduje, że papież, który jest winny herezji, zostaje wykluczony z Kościoła, a wszystkie dokumenty, które zatwierdził, są nieważne! Według tej bulli dokumenty II. Soboru watykańskiego są nieważne! Są one nieważne z powodu herezji, które zawierają oraz zatrutych owoców, które przyniosły. Według 6 powszechnego soboru w Konstantynopolu, za głoszenie herezji był pośmiertnie ekskomunikowany z Kościoła papież Honoriusz I a wraz z nim ekskomunikowano czterech wschodnich patriarchów. Kara ta jest również zapisana w 15. regule 7 powszechnego soboru.

Herezje uporczywie rozpowszechniane i praktykowane są rażącym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Owocem II Sogoru Watykańskiego, jest koniec ortodoksyjnej doktryny i praw moralnych podanych przez Boga! To jest koniec misji prawowiernej, ponieważ sobór mówi, że poganie już nie muszą nawracać się do Chrystusa. Zamiast misji nastąpił dialog międzyreligijny i otwórzył drzwi anty-misji buddyzmu, hinduizmu i islamu do serca Kościoła. Ta nowa. heretycka nauka i nowy duch panherezji jest bezkompromisowo podawane na wszystkich wydziałach teologicznych. Wszyscy biskupi, kapłani zakonnicy muszą przyjąć tego ducha pod falszywym posłuszeństwem. W rzeczywistości chodzi o masowy odłam, zdradę Chrystusowej Ewangelii i wypędzanie Ducha Prawdy! Jest to pluniencie w twarz Ukrzyżowanego Zbawiciela. Jest to wyśmiewanie się z milionów męczenników, którzy dla Chrystusa i Jego Ewangelii przelali swoją krew. To jest właśnie owoc II soboru Watykańskiego i jego duchowych ojców, arcyheretyków, papieża Jana XXIII i Pawła VI. Rozwiązaniem tego kryzysu nie jest dialog! Ten już prowadziła w raju Ewa z diabłem. Rozwiązaniem jest tylko i tylko całkowita prawdziwa pokuta. Pierwszym krokiem do tego jest ogłoszenie anatemy na heretyckich papieży oraz ogłoszenie pseudo-soboru za nieważny.

Bizantyjski katolicki patriarchat, w imieniu Boga Trójjedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, w awtorytecie apostolskim i prorockim, ogłasza anatemę na heretyckich papieży Jana XXIII I Pawła VI. Duch Święty, Bożym słowem ustanowił: "Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!" (Ga 1,8-9). Ci dwaj heretycki papieże są pośmiertnie ekskomunikowani z Kościoła katolickiego.

Również z tym, Bizantyjski katolicki patriarchat, w imieniu Boga Trójjedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, we awtorytecie apostolskim i prorockim, ogłasza II Sobór Watykański przepchany papieży heretykami i apostatami heretyckim, a więc nieważnym.
+ Eliasz
Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr + Tymoteusz OSBMr
Biskupi-sekretarze Patriarchatu

Donieck-Praga, 1.5.2016

Patrz wideo: https://www.youtube.com/watch?v=iS_Rt8CADTE

Przesiano do:
Przywódców Kościoła katolickiego i prawosławnego
Przedstawicieli rządu w Amerykach, Europie, Azji, Afryce, Australii
Medió


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz